APRS Passcode

By | Marzec 17, 2017

Dostęp do internetowej części sieci APRS wymaga wpisania tzw. „validation code” w konfiguracji aplikacji. Poniżej prezentuję małą prostą aplikację pod windows, napisaną specjalnie do generowania takiego kodu.

 

Sposób wyliczania kodu jest powszechnie dostępny (źródła xastir, javaprs), bazowałem na fragmencie skryptu napisanego w pythonie, który został przepisany w free pascalu. Poniżej fragment odpowiedzialny za generowanie kodu.

unit Unit1; 

{$mode objfpc}{$H+}

interface
 
uses
 Classes, SysUtils, Forms, Controls, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TByteArr = array of byte;
 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  StatusBar1: TStatusBar;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
  function StrToByte(const Value: String): TByteArr;
 public
  { public declarations }
 end; 

var
 Form1: TForm1; 

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }
function TForm1.StrToByte(const Value: String): TByteArr;
var
  I: integer;
begin
  SetLength(Result, Length(Value));
  for I := 0 to Length(Value) - 1 do
    Result[I] :=ord(Value[I+1]);
end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  s: string;
  i,c,j,z,y,k : integer;
  b: TByteArr;
  hash : string;
begin
  b := StrToByte(Edit1.Text);
    z:= 29666;
    y:= 32767;
    j:=0;
    k:=(length(b)-1);
  while j <= k do
     begin
       z := z xor (b[j] shl 8);
       if (j+1) <= k then z := z xor b[j+1];
       j:=j+2;
     end;
     z := (z and y);
    str(z,s);
    hash := s;
  Edit2.text := hash;
end;  
end.

 

Aplikacja ta to jeden spakowany plik *.exe. Obsługa jest banalna wystarczy uruchomić program i wpisać swój znak a następnie nacisnąć klawisz generuj passcode.

 

DOWNLOAD